KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN '' TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC TIẾP CẬN PHÁP LUẬT CỦA NGƯỜI DÂN '' TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM PHƯỢNG TỪ NĂM 2023 ĐẾN NĂM 2030